Zapisy dzieci do klas pierwszych.

Szanowni Rodzice!

W roku szkolnym 2017/2018 zapisy do klasy pierwszej odbywają się poprzez rekrutację elektroniczną:Zapisy dzieci do oddziałów przedszkolnych.

W roku szkolnym 2017/2018 zapisy do oddziałów przedszkolnych odbywają się poprzez rekrutację elektroniczną: 


 

Rekrutacja do oddziałów zerowych rozpocznie się w dniu 10 kwietnia 2017 r. o godz 8.00
pod adresem: www.rekrutacja.p.lublin.eu

 

Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów zerowych przy SP nr 25 w Lublinie w roku szkolnym 2017/2018 przebiega w terminie od 10 kwietnia 2017r. od godz. 8.00 do 5 maja 2017r. do godziny 15.00.

www.lublin.eu - rekrutacja do oddziałów zerowych

 

Załącznik nr 1

do wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego.

Oświadczam, że:

a) posiadam

Kartę   Rodzina Trzy Plus  o numerze ...............wydaną  przez....................................dnia .................

lub

b) posiadam na własnym utrzymaniu dzieci

1.Imię i nazwisko dziecka....................................................................................................

...................................

nr aktu urodzenia

.....................................................................................................

2. Imię i nazwisko dziecka .................................................................................................

...................................

nr aktu urodzenia

.......................................

........................................................................

3. Imię i nazwisko dziecka

...................................................................................................

nr aktu urodzenia

...............................................................................................................

4. Imię i nazwisko dziecka

...................................................................................................

nr aktu urodzenia

......................................................................................................

5. Imię i nazwisko dziecka

...................................................................................................

nr aktu urodzenia

...............................................................................................................

6. Imię i nazwisko dziecka

....................................................................................................

nr aktu urodzenia

...............................................................................................................

7. Imię i nazwisko  dziecka

....................................................................................................

nr aktu urodzenia

................................................................................................................

8. Imię i nazwisko dziecka

....................................................................................................

nr aktu urodzenia

................................................................................................................

Jestem świadoma/y odpowiedzialności   karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

                                                                    Lublin, dnia................

 

                                                               .....................................................

                                                                                         (czytelny podpis)

 

 

przez dzieci pozostające na własnym utrzymaniu rozumie się dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się l lub  studiuje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału  przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego.

Oświadczam, ze jestem/ nie jestem* osobą samotnie wychowującą i nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z  jego rodzicem.

Lublin, dnia................

                                                        .......................................................

                                                                              (czytelny podpis)

*niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

do wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego.

 

Oświadczenie rodziców o pobieraniu nauki w systemie dziennym,

zatrudnieniu lub  prowadzeniu  działalności gospodarczej

Ja, niżej podpisany....................................................................................................

 

zamieszkała/y...............................................................

..............................................................................

legitymująca/y się dowodem osobistym nr..................wydanym przez ...................................................

 

Oświadczam, że jestem zatrudniona/y w

................................................................................

...................................................................................

lub

 

Oświadczam, że jestem osobą uczącą się w systemie dziennym.................................................................................................

lub

 

Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą

...................................................................................................................

...................................................................................................................

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

                                                            Lublin, dnia.....................................

 

                                                                           .........................................

                                                                                                      (czytelny podpis)

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

do wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału  przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego.

 

Oświadczenie rodzica/ów o

uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do funkcjonującej  w pobliżu

szkoły lub żłobka.

Oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka

....................................................................................................................

(imię i nazwisko dziecka)

....................................................................................................................

(data urodzenia)

w

....................................................................................................................

uczęszcza do funkcjonującej w pobliżu szkoły lub /i żłobka

....................................................................................................................

(adres, nazwa placówki)

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

                                                   Lublin, dnia ...........................

 

                                                  .....................................................

                                                                      (czytelny podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5

do wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego.

 

Oświadczenie osoby wykonującej władzę rodzicielską, pieczę zastępczą nad małoletnim lub  sprawującej opiekę

Ja niżej podpisana/y

................................................................................................

zamieszkała/y

........................................................................................................

legitymująca/y się dowodem osobistym nr

..................................

wydanym

przez

....................................................................................................................

* Oświadczam, że spraw uję władzę rodzicielską nad małoletnimi:

 

imię i nazwisko dziecka

... ....................................................................................

data urodzenia

.....................................................................................................

 

imię i nazwisko dziecka

... ....................................................................................

data urodzenia

......................................................................................................

lub

* Oświadczam, że sprawuję pieczę zastępczą nad małoletnimi:

 

imię i nazwisko dziecka

... ....................................................................................

data urodzenia

......................................................................................................

 

imię i nazwisko dziecka

... ....................................................................................

data urodzenia

..........................................................

lub

* Oświadczam, że sprawuję opiekę nad małoletnimi:

 

imię i nazwisko dziecka

... ....................................................................................

data urodzenia

......................................................................................................

 

imię i nazwisko dziecka

... .............................................,.......................................

data  urodzenia

......................................................................................................

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

                                                               Lublin, dnia      ...........................

 

                                                                          .......................................

                                                                                                 (czytelny podpis)

                                                                * Zaznaczyć właściwą odpowiedź

 

 

 

 

 

         WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO LUBLIN OD 1 WRZEŚNIA 2017
(dotyczy dzieci uprawnionych do uczęszczania do szkoły podstawowej)
Wypełniając wniosek należy podać dane zgodnie ze stanem faktycznym. Poświadczenie nieprawdy prowadzi do odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 2016 r., poz. 1137 z późn. zm.).
Wniosek należy złożyć tylko w jednostce wskazanej na I miejscu listy preferencji w terminie określonym w harmonogramie. Pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia we wniosku.
DANE IDENTYFIKACYJNE KANDYDATA
Imiona:*
Nazwisko: *
PESEL*
Data urodzenia*
dzień
miesiąc
rok
W przypadku braku numeru PESEL należy podać rodzaj, serię oraz numer innego dokumentu tożsamości:
LISTA WYBRANYCH SZKÓŁ I ODDZIAŁÓW WEDŁUG KOLEJNOŚCI PREFERENCJI*
(można wybrać maksymalnie 3 jednostki i dowolną, możliwą do wyboru liczbę grup rekrutacyjnych) L.p. Nazwa szkoły Oddział
1
2
3
Szkoła obwodowa: …………………………………………………………..…………………………………………………………..
Kandydat zostanie przyjęty do szkoły obwodowej, jeśli nie zakwalifikuje się do żadnej szkoły z listy preferencji.
DANE ADRESOWE KANDYDATA Adres zamieszkania
Województwo*
Ulica
Powiat*
Nr budynku*
Nr lokalu
Gmina*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Poczta*
Strona 2 z 3
DODATKOWE INFORMACJE O KANDYDACIE
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
*
Tak / Nie
Numer orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
Miejsce urodzenia
*
DANE RODZICÓW
(W przypadku, gdy ustanowiono opiekę prawną nad dzieckiem, należy podać dane opiekunów prawnych) Matka/opiekunka prawna Ojciec/opiekun prawny
Stopień pokrewieństwa
Imię i nazwisko*
Telefon*
Adres e-mail
Adres zamieszkania
Województwo*
Powiat*
Gmina*
Miejscowość*
Ulica
Nr budynku*
Nr lokalu
Kod pocztowy*
Poczta*
KRYTERIA PRZYJĘCIA
Należy zaznaczyć właściwą odpowiedź. W przypadku zaznaczenia ODMAWIAM ODPOWIEDZI, kryterium, którego ta odpowiedź dotyczy, nie będzie brane pod uwagę przy kwalifikowaniu kandydata do szkoły. Niektóre kryteria wymagają udokumentowania - w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK dla takiego kryterium, należy razem z Wnioskiem złożyć odpowiednie dokumenty.
Kryteria dodatkowe
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły, oddziału przedszkolnego
w danej szkole lub szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół, w ramach którego
funkcjonuje dana szkoła
TAK / NIE / Odmowa udzielenia odpowiedzi
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola funkcjonującego w pobliżu danej szkoły
TAK / NIE / Odmowa udzielenia odpowiedzi
Strona 3 z 3
Rodzeństwo, rodzice kandydata są absolwentami szkoły
TAK / NIE / Odmowa udzielenia odpowiedzi
Rodzice kandydata są zatrudnieni lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie Gminy Lublin
TAK / NIE / Odmowa udzielenia odpowiedzi
Kandydat uczęszczał do przedszkola stosującego metodę Marii Montessori i ubiega się o przyjęcie do szkoły,która prowadzi rekrutację do oddziałów kształcących metodą Marii Montessori
TAK / NIE
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI WNIOSKU
Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym Wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) obejmującymi zasady rekrutacji do szkół podstawowych oraz przepisami wykonawczymi. W szczególności mam świadomość przysługujących komisji rekrutacyjnej rozpatrującej niniejszy Wniosek uprawnień do potwierdzania okoliczności wskazanych w powyższych oświadczeniach.
Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania dziecka do szkoły podstawowej będę zobowiązany(a) potwierdzić wolę korzystania z usług tej szkoły w terminie podanym w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego. Mam świadomość, że brak potwierdzenia woli w ww. terminie oznacza wykreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych i utratę miejsca w szkole.
……………………….................. …………………………..…………..
podpis matki/opiekunki prawnej podpis ojca/opiekuna prawnego
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016. poz. 922) administratorem danych jest placówka, do dyrektora której kierowane jest niniejsze Zgłoszenie, a której pełna nazwa i adres są wskazane na pierwszej stronie niniejszego zgłoszenia. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.
Podstawą prawną przetwarzania danych przez szkołę na etapie przyjmowania dzieci zamieszkałych na terenie obwodu szkoły jest art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016. poz. 922) w związku z art. 133, 151, 155 i 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59).
Zakres danych określony jest w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59). Rodzic ma prawo odmówić podania określonych informacji, przy czym może to skutkować brakiem możliwości skorzystania z uprawnienia do przyjęcia dziecka do szkoły.
……………………….................. …………………………..…………..
podpis matki/opiekunki prawnej podpis ojca/opiekuna prawnego
W przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły z oddziałami integracyjnymi wyrażam zgodę na przydzielenie dziecka do klasy integracyjnej (na jedno z 15 miejsc w oddziale 20 osobowym jako dziecka bez orzeczenia wydawanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną).
……………………………………………………………………... ……………………………………………………………………...
(podpis rodzica / opiekuna prawnego 1) i/lub (podpis rodzica / opiekuna prawnego 2)
Lublin, dnia …………………………..……….2017r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Strona zmodyfikowana: 19-04-2017, Autor: Anna Wójcik Created by InTegrum CMS